Karhupalaveri ja karhuammunnat 13.8 klo 13 ampumaradalla

Karhupalaveri ja -ammunnat

Karhupalaveri ja karhuammunnat pidetään 13.8.2022 klo 13:00 ampumaradalla.

Tervetuloa!